STORAGE

ชั้นวางของ
BLACK EASY SHELF

ชั้นวางของ
WHITE EASY SHELF

ลังไม้สน
CRATE

กล่องวางของ
MODULAR BOX

กล่องเก็บของ
MODULAR BOX – DRAWERS

ตู้เก็บของ
SIDEBOARD

ตู้เก็บของ
CABINET SERIES

ตู้เก็บของ
CABINET SERIES

ตู้เก็บรองเท้า
SHOE CABINET

ตู้เก็บรองเท้า
BUDDY SHOE CABINET

ชั้นเหล็กแขวนผนัง
UNIT WALL SHELF